FR NL

De gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website resorterend onder www.verdifarm.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Val d'Hony-Verdifarm nv. Hoewel aan de inhoud van deze website met grote zorg is besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden en de getoonde regelgeving, enkel te worden beschouwd als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze informatie. Voorts is informatie die via deze website of per e-mail wordt toegezonden naar AUV of naar aan AUV gelieerde vennootschappen niet beveiligd. De toegezonden informatie wordt geacht niet van vertrouwelijke aard te zijn.

AUV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van of samenhangende met de toezending van informatie via deze website of per e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

Het is - behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van AUV - niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina's weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerciële doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Verdifarm nv of derden toe.

U verbindt zich er onder meer toe:

• De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
• Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van illegaal en onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
• De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Verdifarm nv te vragen.

Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Netorder Toegang tot NetOrder online
gebruiker Login
paswoord
paswoord vergeten?
Ik wens toegang tot NetOrder Vraag aan
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.

Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.